Barcelona Medical Agency

Equip d’experts. Líders en innovació

Política de privacitat

BMA informa als Usuaris de la Web de BMA que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a aquesta fi els mitjans tècnics i organitzatius necessaris per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades, en atenció a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills al fet que estan exposats.

En concret, BMA informa als Usuaris del Web de *BMA que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per ser tractats quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per les quals s'hagin obtingut. Seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la citada finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l'exercici del seu dret de cancel·lació.

Quan s'obtinguin dades personals a través de www.barcelonamedicalagency.com, s'informarà prèviament a l'Usuari, de forma clara i inequívoca, dels següents extrems:

  • Existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, finalitat de la recollida i destínataris de la informació.
  • Inscripció del fitxer en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.
  • Caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que siguin plantejades, així com de les conseqüències de l'obtenció de les dades o la negativa a subministrar-los.
  • Possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
  • Identitat i adreça del responsable del tractament de les dades.

L'Usuari serà l'únic responsable de l'emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

Qualsevol cessió a tercers de les dades personals dels Usuaris d'aquesta Web de BMA, serà degudament comunicada als afectats especificant la identitat dels cessionaris i la finalitat amb que es tractaran les dades que se cedeixen.

El responsable del lloc web manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme a la LOPD i el seu Reglament de Desenvolupament, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-ho que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Per aconseguir aquests objectius, l'usuari accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

El responsable del lloc web es compromet a complir amb el deure secret i confidencialitat respecte a les dades contingudes en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur.

Protecció de dades

Per a l'ús de determinats serveis, l'usuari haurà de comunicar dades de caràcter personal. Per a cada tractament de dades que la *BMA realitzi, informarà a l'usuari conforme a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, sent la responsable del tractament la *BMA, i per exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, hauran de dirigir-se per escrit i acompanyat del seu DNI a la *BMA, Passeig de Gracia 48, 1*bis 2 ª, 08007 de Barcelona.

Modificació de la present política de privadesa

El responsable del lloc web es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin.